Szpital Praski | Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej
52
page-template-default,page,page-id-52,page-child,parent-pageid-50,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej

Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej znajduje się w budynku „D” i czynna jest we wszystkie dni robocze od godz. 7.00 do 19.00.

W tych samych godzinach czynna jest rejestracja telefoniczna dla Pacjentów zapisujących się na wizytę w ramach NFZ – tel. 225551185. (Sygnał oczekiwania na zgłoszenie nie oznacza, że nikt telefonu nie odbiera ale że równolegle trwa już rozmowa z innym Pacjentem).

Pacjent zapisując się na wizytę w Rejestracji Przychodni powinien mieć następujące dokumenty:

 • skierowanie (oryginał) do poradni specjalistycznej od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokument potwierdzający ubezpieczenie.

W przypadku braku ubezpieczenia pacjent ponosi koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Pacjent może zapisać się do lekarza specjalisty:

 • osobiście – wymagany oryginał skierowania,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej – wymagany oryginał skierowania,
 • telefonicznie, podając dane ze skierowania,
 • poprzez internet*

Skierowanie do Poradni Specjalistycznej wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarz specjalista. Honorujemy tylko skierowania wystawione przez lekarza, który ma podpisana umowę z NFZ lub jest zatrudniony w placówce medycznej, która ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (proszę sprawdzić czy na pieczątce nagłówkowej znajduje się numer umowy z NFZ.).

Zgodnie z Art. 20 ust 2a) Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjent wpisany na listę oczekujących do świadczenia specjalistycznego udzielanego w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (AOS) ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy.

Pacjent może dostarczyć skierowanie:

 • osobiście,
 • przez osobę trzecią,
 • wysłać pocztą (dla skierowań przesłanych pocztą datą dostarczenia jest data stempla pocztowego).

Niedostarczenie oryginału skierowania do Naszej placówki w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją pacjenta z oczekiwania na świadczenie i skreśleniem z listy oczekujących.

W przypadku, gdy pacjent rezygnuje z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania może odebrać osobiście w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących poradni specjalistycznych:

 • ginekologii i położnictwa,
 • dla kombatantów.

Skierowanie do specjalisty nie jest wymagane od następujących pacjentów:

 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)

Warto sprawdzić czy skierowanie do poradni specjalistycznej otrzymane od lekarza  zawiera wszystkie wymagane przepisami informacje czyli:

1. Dane identyfikujące podmiot wystawiający skierowanie:

 • nazwę podmiotu,
 • adres podmiotu, wraz z numerem telefonu,
 • kod resortowy stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
 • nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
 • nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy- w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
 • numer REGON.
2. Dane identyfikujące pacjenta:

 • nazwisko i imię,
 • PESEL,
 • Rozpoznanie ustalone przez lekarza – według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.
 • Cel porady.
 • Inne informacje, w szczególności wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 • Datę wystawienia skierowania.
3. Dane identyfikujące lekarza wystawiającego skierowanie:

 • [unordered_list style='square']
 • nazwisko i imię,
 • tytuł zawodowy,
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • podpis.

Jeśli stwierdzicie Państwo na swoim skierowaniu brak któregoś z wymienionych wyżej elementów zgłoście się powtórnie do lekarza kierującego celem uzupełnienia. Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Praskiego skierowania nie wolno poprawiać!

Podana w czasie zapisu godzina wizyty u lekarza specjalisty ma charakter orientacyjny. Proszę pamiętać, że każdy Pacjent wymaga od lekarza innego czasu poświęconego na badanie
i rozmowę. Są także Pacjenci, którzy przyjęci muszą być poza kolejnością.

O ewentualnej zmianie terminu wizyty u lekarza specjalisty, pacjent informowany jest telefonicznie. Prosimy o aktualizację podawanych przez Państwa numerów telefonów.

W dniu wyznaczonej wizyty pacjent powinien zgłosić się do Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej około 15 min przed planowaną wizytą celem zweryfikowania prawidłowości danych, aktualności upoważnień itp.

Zgodnie z komunikatem NFZ dotyczącym zasad udzielania świadczeń osobom uprzywilejowanym informujemy, że obowiązują następujące zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży (od 01.01.2017),
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017),
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017),
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018).

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotne  oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia,
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt – obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.

Przepis ten nie dotyczy kolejki przed rejestracją, a jedynie uprawnia do zapisu poza kolejką oczekujących na konkretne świadczenia zdrowotne.

* ze względu na implementację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przejściowo dostępne wyłącznie dla specyficznej grupy pacjentów nie pierwszorazowych.

Zmiana wielkości liter