Szpital Praski | Regulamin Zamówień
705
page-template-default,page,page-id-705,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Regulamin Zamówień

Zakupów usług, dostaw oraz zleceń robót budowlanych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 130 000,00 zł netto Szpital Praski udziela w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019, z 2020  r. poz.   288,   875, 1492, 1517, 2275, 2320), dalej „Ustawa Pzp”

Dla zamówień poniżej 130 000,00 zł netto (tj. określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp) oraz zamówień związanych z COVID (tj. określonych w art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j.) stosowane są zasady określone są Załącznikiem nr 4 „Zasady udzielania zamówień do 130 000,00 zł netto dla sumy wydatków danej kategorii klasyfikacji CPV, których łączna wartość nie może zostać przekroczona, niezależnie od ilości udzielanych w danym roku zamówień dla danej kategorii, zamówień wyłączonych ze stosowania przepisów Ustawy Pzp oraz zamówień COVID.” do Regulaminu Udzielania Zamówień w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. (Uchwała Zarządu Spółki nr 178/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku).

Do pobrania PDF: Regulamin udzielania zamówień w Szpitalu Praskim

Załączniki  do Zasad Udzielania Zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Załącznik nr 1 – wzór wniosku w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy prawo zamówień publicznych / zamówienia COVID w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii;

Załącznik nr 2 – wzór wniosku w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 25 000 zł netto;

Załącznik nr 3 – wzór wniosku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznych o wartości szacunkowej od 25 001 zł netto do 130 000,00 zł netto;

Załącznik nr 4 – wzór zapytania ofertowego.

Załącznik nr 5 – oświadczenie w sprawie dokonywania zakupów interwencyjnych w związku z pandemią COVID-19 wywołaną przez koronawirusa SARS-COV-2

 

Załącznik do Regulaminu Udzielania Zamówień

Załącznik nr 1 – Wzór zestawienia planowanych zamówień,

Załącznik nr 2 – Wzór Rocznego Planu Zamówień,

Załącznik nr 3 – Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania,

Załącznik nr 4 – Zasady udzielania zamówień do 130.000,00 zł netto dla sumy wydatków danej kategorii klasyfikacji CPV, których łączna wartość nie może zostać przekroczona, niezależnie od ilości udzielanych w danym roku zamówień dla danej kategorii, zamówień wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Pzp, oraz zamówień COVID wraz z Załącznikami nr 1 -5,

Załącznik nr 5 – Regulamin Pracy Komisji,

Załącznik nr 6 – Wzór upoważnienia do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie nabycia leków niezbędnych do realizacji świadczeń w ramach chemioterapii.

Zmiana wielkości liter