Szpital Praski | Informacja dla Pracowników i byłych Pracowników
1398
page-template-default,page,page-id-1398,page-child,parent-pageid-799,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Informacja dla Pracowników i byłych Pracowników

Szanowny Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w dniu 21 maja 2018 roku Zarząd Spółki prezentuje  niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pracowników w Spółce.

I. Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szpital Praski p. w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-401) Al. Solidarności 67,  zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468274, posiadającym Regon: 012298823, NIP: 113-28-666-88, o kapitale zakładowym 17.005.000,00 zł,,  tel. 22 818 50 61, dalej jako: Szpital.

II. Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w  przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Szpitala Praskiego pod adresem e-mail: iod@szpitalpraski.pl

III. Jaki jest zakres przetwarzanych przez Szpital Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie:

imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, (w przypadku pacjentów którzy nie mają nadanego numeru PESEL- numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),  data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres miejsca pobytu na terytorium Polski, numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, numer telefonu kontaktowego, dane o stanie zdrowia. W Twojej dokumentacji mogą się znaleźć informacje o przebiegu pracy zawodowej, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach, a także zarobkach oraz zajęciach komorniczych i toczących się postępowaniach karnych. A także inne, wymagane ustawami, informacje wynikające z dokumentów przedstawianych pracodawcy.

IV. Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzania dokumentacji pracowniczej w tym kadrowej, księgowej i podatkowej (oraz ZUS i NFZ).

V. Komu przekazywane są dane osobowe

Szpital/Spółka chcąc zapewnić realizację  praw pracowniczych, jak i sprawna organizację Szpitala w zakresie działalności, dane osobowe może przekazywać;

 • organom podatkowym, ZUS, NFZ, komornikom, sądom i innym uprawnionym odpowiednimi ustawami organom,
 • dostawcom usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, zarządzanie Szpitalem, ochronę szpitala w zakresie niezbędnym dla realizacji tych umów i funkcjonowania Szpitala,
 • dostawcom usług serwisowych infrastruktury szpitalnej w zakresie niezbędnym dla realizacji tych umów i funkcjonowania Szpitala,
 • audytorom, kontrolerom lub podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do dokonywania kontroli,
 • kancelariom prawnym współpracującym ze Szpitalem w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
 • Pacjentom i osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji ich praw określonych przepisami ustaw.

VI. Czas przetwarzania danych osobowych.

Dokumentację Pracowników Spółka przechowuje zgodnie z przepisami ustaw właściwymi dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

Dodatkowo dane osób realizujących świadczenia zdrowotne przechowywane są w dokumentacji medycznej pacjentów, która   przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano  zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie w/w okresów podmiot niszczy dokumentację w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczyła. Dokumentacja medyczna (zawierająca dane osobowe osób realizujących świadczenia zdrowotne) przeznaczona do zniszczenia może być – zgodnie z przepisami ustawy –  wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

VII. Czy oddanie danych jest obowiązkiem.

Korzystanie z usług jest dobrowolne, jednakże jako pracodawca i podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pracownika z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zatrudnienia.

VIII. Jakie przysługują prawa.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) osobom, które powierzyły nam dane osobowe przysługują następujące prawa:

 • dostępu do powierzonych danych osobowych,
 • ich sprostowania i poprawienia w każdym czasie,
 • trwałego usunięcia (prawo do bycia zapomnianym, po upływie okresów wskazanych w p-kcie VI),
 • ograniczenia przetwarzanych danych,
 • przeniesienia powierzonych danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ze względu na rodzaj świadczonych przez Szpital usług powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do trwałego usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ograniczenia w realizowaniu praw osób, które swoje dane powierzyły administratorowi wynikają z regulacji wprowadzonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.