Szpital Praski | Śmierć w Szpitalu
2032
page-template-default,page,page-id-2032,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Śmierć w Szpitalu

W przypadku śmierci Pacjenta hospitalizowanego Szpital postępuje zgodnie z zasadami określonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz.U.2012.420).

O zgonie Pacjenta w możliwie najkrótszym czasie informowana jest osoba wskazana przez Niego w dokumentacji medycznej w chwili przyjmowania do Szpitala. W przypadku nie wskazania takiej osoby Szpital podejmuje działania celem ustalenia najbliższej rodziny (posiłkując się w nich m.in. pomocą Policji).

Kwestię kto ma prawo(obowiązek) do pochowania zmarłego reguluje art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych: prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  1. pozostały małżonek(ka);
  2. krewni zstępni(dzieci, wnukowie, itd.);
  3. krewni wstępni(rodzice, dziadkowie, itd.);
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa(rodzeństwo, dzieci rodzeństwa);
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia(teściowie).

Ponadto prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Osobie posiadającej prawo pochowania Zmarłego Dział Statystyki Medycznej Szpitala wydaje Kartę Informacyjną Zgonu oraz wskazuje dalsze kroki formalne. Dział Statystyki (dziedziniec budynku D – wejście bramą od ul. Jasińskiego) czynny jest dla Interesantów w dni powszednie w godz. 8.00-15.00.

Szpital nie pośredniczy w kontaktach z zakładami pogrzebowymi!

Ciało Zmarłego przechowywane jest przez Szpital bezpłatnie przez okres 72 godzin od chwili śmierci. Za kolejne okresy przechowywania pobierana jest opłata w wysokości 85 zł za każda rozpoczętą dobę. Szczegółowe zasady opłat określa załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala dostępny TUTAJ