Szpital Praski | informacja publiczna
informacja publiczna, udostępnianie informacji publicznej, szpital praski informacje
2226
page-template-default,page,page-id-2226,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Informacja publiczna

Szpital Praski – zgodnie z postanowieniami Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – udostępnia każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady udostępniania informacji publicznej obowiązujące w Szpitalu:

INFORMACJA PUBLICZNA I PRAWO DOSTĘPU

1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w Ustawie.

2. Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

3. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

OGRANICZENIA W UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI PUBLICZNEJ

1. Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej może wynikać:

 – w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

– ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,

2. Nie można, z zastrzeżeniem pkt 1 ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.

3. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w pkt 2, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnienie informacji publicznej, którą dysponuje Szpital Praski, zwany dalej „Szpitalem”, następuje w drodze:

1. ogłoszenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,

2. udostępnienia na wniosek w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, w przypadku informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej

3. udostępnienia w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku, w przypadku informacji, która może być udostępniona niezwłocznie (np. bez konieczności wyszukania lub przetwarzania),

4. wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

RODZAJE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnieniu przede wszystkim podlegają, zgodnie z Ustawą, informacje publiczne dotyczące:

1. statusu prawnego lub formy prawnej, organizacji, przedmiotu działalności Szpitala i kompetencjach,

2. organów i osób sprawujących funkcje w Szpitalu i ich kompetencji,

3. struktury własnościowej i majątku, którym dysponuje,

4. sposobów przyjmowania i załatwiania spraw,

5. prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

6. naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

7. dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, a także treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej.

WNIOSKOWANIE O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można dostarczyć w następujący sposób:

 – złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala,

– przesłać pocztą tradycyjną na adres Szpitala

– przesłać na adres poczty elektronicznej Szpitala: sekretariat@szpitalpraski.pl

Wnioski złożone w inny sposób – w szczególności na inne niż wskazany adres internetowy – są nieskuteczne i nie podlegają rozpatrzeniu.

OZNACZENIE ORAZ TERMINY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

1. Informacja publiczna udostępniana na wniosek oznaczana jest następującymi danymi:

– dane określające podmiot udostępniający informację,

– dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść,

– dane określające tożsamość osoby, która udostępniła informację publiczną,

– datę udostępnienia informacji publicznej

2. Maksymalny termin udostępnienia informacji publicznej na wniosek wynosi 14 dni

3. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w terminie 14 dni to wnioskodawca jest powiadamiany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniana w sposób i w formie określonej we wniosku, wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

5. W przypadku uznania, że Szpital nie posiada żądanej przez wnioskodawcę informacji bądź wniosek nie dotyczy informacji publicznej albo dotyczy takiej informacji, której udostępnienie odbywa się inną drogą, zawiadamia się o tym wnioskodawcę.

DODATKOWE KOSZTY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

2. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

3. Wysokość opłaty, o której mowa wyżej ustalana jest indywidualnie w zależności od sposobu i formy udostępnienia informacji, określonej we wniosku.

4. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej, o której mowa w pkt 2, dokonuje się w Kasie Szpitala lub na rachunek bankowy Szpitala.

5. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku jest on informowany o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.