Szpital Praski | Procedura udzielania informacji
2256
page-template-default,page,page-id-2256,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Procedura udzielania informacji

Zasady udzielania informacji (także telefonicznych) o stanie zdrowia Pacjenta osobie, którą Pacjent do uzyskania takiej wiedzy upoważnił określa wewnętrza procedura (PP3).

 

Stanowi ona, iż w zakresie udzielania telefonicznej informacji o pobycie pacjenta w Szpitalu:

a) personel medyczny w rozmowie telefonicznej ustala dane osoby dzwoniącej lub osoby,

z która się kontaktuje, żeby jednoznacznie potwierdzić, czy ma do czynienia z osobą

upoważnioną przez pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia lub osobą bliską

pacjenta. W celu uprawdopodobnienia, że osoba, z którą rozmawiamy jest osobą

upoważnioną lub bliską pacjenta personel medyczny w rozmowie telefonicznej ustala dane osoby

dzwoniącej lub osoby, z którą się kontaktuje, żeby jednoznacznie potwierdzić, czy ma do

czynienia z osobą upoważnioną przez pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie

zdrowia lub osobą bliską pacjenta. W tym celu zadaje pytania o dane pacjenta dostępne

pracownikowi szpitala tj. drugie imię pacjenta (jeśli posiada), data i miejsce urodzenia,

miejsce zamieszkania, nr telefonu),

b) po uzyskaniu potwierdzenia personel medyczny powinien przekazać informację w zakresie

umożliwiającym osobom upoważnionym lub bliskim przybycie do szpitala i bezpośredni

kontakt z pacjentem,

c) Informacja o stanie zdrowia przekazywana osobie upoważnionej lub osobie bliskiej przez

telefon winna być rzeczowa i krótka, w rozmowie telefonicznej nie powinno się szczegółowo

omawiać procesu leczenia, a jedynie przedstawić krótko stan pacjenta.

 

W zakresie udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta:

a) personel medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć Oddziału Ginekologii

i Położnictwa oraz pozostałych oddziałów szpitalnych, zobowiązany jest do uzyskania

od pacjenta przyjętego do Szpitala danych osoby łub osób, które zostaną upoważnione

do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i dostępu do jego dokumentacji medycznej,

Do udzielania informacji o jego stanie zdrowia, pacjent może wskazać zarówno osoby

należące do rodziny, jak i obce,

b) w przypadku pacjentów niezdolnych do wyrażenia informacji w tym zakresie, personel

medyczny sprawdza tę informację przy wykorzystaniu systemu informatycznego szpitala

na Indywidualnym Koncie Pacjenta lub posiłkuje się oświadczeniami w tym zakresie

złożonymi w innych podmiotach leczniczych, jeżeli są dostępne,

c) udzielanie informacji osobom niewskazanym przez pacjenta stanowi naruszenie tajemnicy

zawodowej. Wyjątek stanowi przedstawiciel ustawowy lub prawny pacjenta, któremu lekarz

zobowiązany jest udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta na takich samych zasadach jak

pacjentowi. W tym przypadku, ustawodawca nie przewiduje możliwości zwolnienia lekarza

z tego obowiązku ze względu na niepomyślne rokowania stanu zdrowia pacjenta,

d) lekarz jest zwolniony z obowiązku informowania przedstawiciela ustawowego, jeżeli nie

można się z nim porozumieć, poszukiwanie takiej osoby nie jest obowiązkiem lekarza.

W przypadku konieczności uzyskania zgody na działania diagnostyczno – terapeutyczne lub

zabieg operacyjny należy bezwzględnie ponowić próbę skontaktowania

się z przedstawicielem ustawowym bądź prawnym pacjenta,

e) w sytuacji braku przedstawiciela ustawowego lub niemożności porozumienia się z nim,

informacje o stanie zdrowia pacjenta mogą być udzielone opiekunowi faktycznemu w

zakresie niezbędnym do udzielenia przez niego zgody na badanie diagnostyczne.

 

W zakresie dostępu do dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta:

a) osobami uprawnionymi do nieograniczonego dostępu do dokumentacji medycznej

indywidualnej jest pacjent, którego dokumentacja dotyczy, a także jego przedstawiciel

ustawowy,

b) prawo dostępu do dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta przysługuje osobom

upoważnionym przez pacjenta, zgodnie z zakresem tego upoważnienia oraz opiekunowi

prawnemu w zakresie określonym przez sąd.

 

W zakresie udzielania informacji o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta:

a) w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia

pacjenta, lekarz prowadzący lub dyżurny ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę

wskazaną przez pacjenta/przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Fakt ten

należy bezwzględnie odnotować w historii choroby tego pacjenta, w części dotyczącej

przebiegu hospitalizacji,

b) w przypadku nagłej konieczności przeniesienia pacjenta do innego szpitala z powodu

pogorszenia jego stanu zdrowia lekarz prowadzący pacjenta lub dyżurny powinien

niezwłocznie zawiadomić osobę upoważnioną przez pacjenta do udzielania informacji o jego

stanie zdrowia lub jego opiekuna ustawowego o zmianie miejsca pobytu i leczenia pacjenta.

Fakt ten należy wpisać w historii choroby tego pacjenta.