Szpital Praski | Deklaracja dostępności
1983
page-template-default,page,page-id-1983,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część elementów na stronie nie zapewnia wysokiego kontrastu pomiędzy kolorem tekstu i tła;
 • Część z opublikowanych grafik nie posiada opisu alternatywnego;
 • Strona nie jest przystosowana do obsługi przez urządzenia mobilne;
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • Na stronie znajdują się niedostępne pola formularzy wyszukiwarki;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Lipska.
 • E-mail: sekretariat@szpitalpraski.pl
 • Telefon: 22 555 12 22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
 • Adres: al. Solidarności 67 , 03-401 Warszsawa
 • E-mail: sekretariat@szpitalpraski.pl
 • Telefon: 22 555 12 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala |Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-06-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-06-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Lipska, sekretariat@szpitalpraski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 555 12 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Szpital znajduje się przy skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. J. Sierakowskiego, naprzeciwko Katedry św. Floriana. Najbliższy przystanek autobusowy i tramwajowy- Park Praski- znajduje się w odległości 220 metrów od Szpitala. Dojście z przystanku do Szpitala bez barier.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku w pełni dostępne- podjazd dla wózków, oznaczone wejście dla osób z dysfunkcją wzroku. Przy wejściu dodatkowo możliwość uzyskania asysty. Dla osób z dysfunkcją słuchu dostępna pomoc przeszkolonego personelu lub tłumacz online.

Wszystkie pionowe ciągi komunikacyjne dostępne (windy, guziki czytelne dla osób z dysfunkcją wzroku).Ciągi poziome w pełni dostępne.

Wstęp psa asystującego mile widziany.

Dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.