Szpital Praski | Informacja dla Pacjentów
1323
page-template-default,page,page-id-1323,page-child,parent-pageid-799,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Informacja dla Pacjentów

Szanowny pacjencie,

poniżej prezentujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w naszym Szpitalu.

I. Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szpital Praski p. w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 67,  tel. 22 818 50 61, dalej jako: Szpital.

II. Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w  przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Szpitala Praskiego pod adresem e-mail: iod@szpitalpraski.pl

III. Jaki jest zakres przetwarzanych przez Szpital Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie:

– imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, (w przypadku pacjentów którzy nie mają nadanego numeru PESEL- numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),  data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres miejsca pobytu na terytorium Polski (jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski), numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, numer telefonu kontaktowego, dane o stanie zdrowia. W Twojej dokumentacji medycznej mogą się znaleźć informacje o nałogach, czy też preferencjach seksualnych, informacje te Szpital zbiera, w sytuacji jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i/lub prowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

IV. Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzania dokumentacji medycznej z procesu leczenia lub z procesu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo świadczeniem innych usług medycznych oraz w celu zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

V. Komu przekazywane są dane osobowe

Szpital chcąc zapewnić realizację  praw pacjentów, jak i sprawna organizację Szpitala w zakresie działalności leczniczej, dane osobowe może przekazywać:

 • innym podmiotom leczniczym, lub podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w celu kontynuacji leczenia lub rozliczenia finansowego udzielonego świadczenia,
 • podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują ze Szpitalem Praskim, w celu profesjonalnego wykonania świadczenia zdrowotnego,
 • dostawcom usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie Szpitalem,
 • audytorom, kontrolerom lub podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do dokonywania kontroli udzielonych świadczeń medycznych lub dokumentacji medycznej,
 • kancelariom prawnym współpracującym ze Szpitalem,
 • osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji swoich praw pacjenta.

VI. Czas przetwarzania danych osobowych.

Dokumentację medyczną pacjentów przechowujemy przez okres;

 • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonym świadczeniu zdrowotnym,
 • 30 lat, w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • 22 lata, dokumentacja dzieci poniżej 2 roku życia,
 • 10 lat, zdjęcia RTG,
 • 5 lat, skierowania lub zlecenia lekarza.

Okresy przechowywania danych wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

VII. Czy oddanie danych jest obowiązkiem.

Korzystanie z usług jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia zdrowotnego (nie dotyczy to sytuacji zagrożenia życia, czy pacjentów nieprzytomnych).

Jeśli podasz nam swój numer telefonu lub adres e-mail, na zasadzie dobrowolności, to otrzymasz od nas powiadomienie o zmianie terminu wizyty lub jej odwołaniu. Niepodanie telefonu lub adresu nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

VIII. Jakie przysługują prawa.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) osobom, które powierzyły nam dane osobowe przysługują następujące prawa:

 • dostępu do powierzonych danych osobowych,
 • ich sprostowania i poprawienia w każdym czasie,
 • trwałego usunięcia (prawo do bycia zapomnianym, po upływie okresów wskazanych w p-kcie VI),
 • ograniczenia przetwarzanych danych,
 • przeniesienia powierzonych danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ze względu na rodzaj świadczonych przez Szpital usług powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do trwałego usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ograniczenia w realizowaniu praw osób, które swoje dane powierzyły administratorowi wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa.

 Warszawa, dnia 25 maja 2018 r.
Administrator Danych