Szpital Praski | Informacje praktyczne
597
page-template-default,page,page-id-597,page-child,parent-pageid-32,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Informacje praktyczne

Zasady przyjęcia na Oddział:

Do Oddziału Chorób Wewnętrznych Pacjenci przyjmowani są w trybie „ostrym” (za pośrednictwem SOR) lub w trybie „planownym” celem kontynuowania leczenia. Pierwszeństwo przyjęcia mają Pacjenci „ostrzy”. Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu hospitalizacji „planowej” ze względu na konieczność zwiększonej liczby Pacjentów „ostrych”.

1. Lista dokumentów do hospitalizacji (planowej):

Przy przyjęciu do Szpitala pacjent powinien posiadać:
skierowanie do szpitala
dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL,                   NIP zakładu pracy (celem wystawienia druku zwolnienia lekarskiego),
wcześniejsze wypisy ze szpitala oraz wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji,

2. Pacjent po przyjęciu do Oddziału zostaje:

zapoznany z topografią Oddziału
zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz informacją nt. praw pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie
poinformowany o istnieniu skrzynek na uwagi i wnioski pacjentów, do której może wrzucać swoje opinie

3. Do Szpitala należy zabrać:

dokumenty wymienione w pkt. 1
pidżamę, szlafrok, obuwie z podeszwą antypoślizgową i usztywnioną piętą
kosmetyczkę na przybory toaletowe zawierającą w zależności od indywidualnych upodobań: mydło – zalecane antybakteryjne, szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień, chusteczki higieniczne, środki higieniczne np. podpaski, przybory do golenia.

4. Uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia pacjenta

Informacje dotyczące stanu zdrowia Pacjentów udzielane są przez Ordynatora Oddziału lub jego Zastępcę wyłącznie osobom, które Pacjent wskazał jako upoważnione do uzyskiwania takiej wiedzy.

5. Odwiedziny

Ze względu na organizację Oddziału zaleca się, by odwiedziny u Pacjentów odbywały się w dni powszednie w godzinach od 12.00 do 19.00, a w niedziele oraz w dni świąteczne w godzinach od 10.00 do 19.00
U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż dwie osoby jednocześnie.

Szpital zastrzega sobie prawo – w przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi oraz ze względu na stan zdrowia pacjentów przebywających na sali, – ograniczyć możliwość odwiedzin.

W Szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin i sprawowania dodatkowej opieki nad pacjentem dla osób z objawami infekcji oraz innymi chorobami zakaźnymi przenoszonymi drogą kontaktową lub kropelkową

Dzieciom do lat 14 – ze względów epidemiologicznych – nie wolno przebywać na terenie Szpitala. Dziecko (powyżej 14 roku życia) może odwiedzać chorych tylko w towarzystwie osób dorosłych. Pełną odpowiedzialność za pobyt dziecka w Szpitalu ponosi jego opiekun.

Zaleca się – ze względu na komfort osób współleżących – by odwiedziny u chorych chodzących odbywały się na korytarzu (przygotowano w tym celu specjalne miejsca z wygodnymi fotelami).

Przed wejściem do Oddziału oraz po zakończeniu odwiedzin osoby odwiedzające powinny dokonać dokładnej dezynfekcji rąk. Specjalne dozowniki umieszczone są w salach chorych oraz przy wszystkich wejściach do Oddziału.

6. Orientacyjny plan dnia w Oddziale:

 

5.00 - 7.00 Toaleta pacjentów 
7.00 – 8.00 Podawanie leków doustnych, ważenie chorych, pomiar temperatury.
7.00 - 16.00 Dowóz pacjentów na badania diagnostyczne do poszczególnych pracowni.
7.30 – 8.30 Pobieranie krwi, podawanie leków dożylnych i wlewów kroplowych.
8.30 – 9.30 Śniadanie, podawanie leków doustnych.
9.30 - 10.30 Pomiar parametrów, przygotowanie pacjentów i sal do wizyty.
10.30- 11.00 Wizyta lekarska.
11.00 – 12.30 Sprawdzanie i realizacja zleceń.
12.30 – 13.00 Obiad, podawanie leków doustnych.
14.00 – 15.00 Czas wolny dla pacjentów
17.00 - 17.30 Kolacja, podawanie leków doustnych.
17.30 – 19.30 Wizyta lekarska.
19.30 - 7.00 Dyżur nocny, realizacja zleceń lekarskich i opieka nad chorymi.
19.30 – 20.00 Podawanie leków dożylnych i wlewów kroplowych.

7. Wypis

Wypisy lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w sekretariacie Oddziału w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14:00. Wypisy Pacjentów opuszczających Oddział w dni wolne wydawane są w sposób ustalony z lekarzem prowadzącym.

Chorym pracującym nie wysyła się zawiadomienia do zakładu pracy o pobycie w Szpitalu

Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy

Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o obowiązujące przepisy, a aktualny cennik dostępny na stronach www Szpitala.

Osoba wypisana ze szpitala na własne żądanie jest obowiązana złożyć oświadczenie na piśmie w historii choroby, że została uprzedzona o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu.

Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny, nie zabiera ze Szpitala osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji w wyznaczonym terminie (u której zakończono proces terapeutyczny) Szpital zawiadamia o tym niezwłocznie gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby, oraz organizuje na jej koszt przewiezienie do miejsca zamieszkania.

Za czas pobytu Pacjenta od chwili decyzji o Jego wypisie do opuszczenia Szpitala pobierana jest opłata!

Wszelkie formalności związane z Pana/i wypisem ze szpitala załatwia sekretarka Oddziału na którym Pan/i przebywał/ła

W dniu wypisu ze Szpitala otrzyma Pan/i kartę informacyjną z opisem choroby i przebiegiem leczenia oraz kartę zaleceń pielęgniarskich z opisem zleceń dietetycznych, zabiegów pielęgnacyjnych, przyjmowanych leków, a także innych wskazówek. Należy je chronić przed zniszczeniem i okazać na badaniu kontrolnym w Przychodni POZ lub Specjalistycznej

Opuszczając Oddział należy zwrócić wszystkie przedmioty osobistego użytku otrzymane na okres pobytu Pana/i powrót do domu powinien odbywać się, o ile to możliwe, pod opieką kogoś z rodziny.

8. Opieka duszpasterska

W Szpitalu Praskim funkcjonuje Kaplica Ekumeniczna (piętro -1). Zapewniona jest także stała posługa duszpasterska kapelanów katolickiego i prawosławnego, a także – zgodnie z oczekiwaniem Pacjenta – możliwość skontaktowania Go z Duchownym innego wyznania. Więcej informacji na ten temat w osobnej zakładce serwisu internetowego.