Szpital Praski | Inspektor Ochrony Danych
1449
page-template-default,page,page-id-1449,page-child,parent-pageid-799,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Zarząd Szpitala z dniem 25 maja 2018 roku – Uchwałą nr 38/2018   powołał Pana mec. Krzysztofa Jastrzębskiego na Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem wyłącznie drogą pisemną: IOD@szpitalpraski.pl

Zadania inspektora ochrony danych wg portalu GIODO:

Zadania inspektora ochrony danych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych zostały sformułowane w sposób ogólny, bez wskazania trybu oraz terminów ich realizacji. Jest to istotna różnica w stosunku do tego co obecnie przewiduje ustawa o ochronie danych osobowych i akty do niej wykonawcze w zakresie zadań ABI.

Taki sposób ujęcia obowiązków inspektora jest wyrazem nowego podejścia do ochrony danych osobowych opartego na analizie ryzyka i zasadzie rozliczalności, zapisanej w art. 5 ust. 2 RODO. Wyznaczenie inspektorowi ochrony danych roli doradczej i weryfikacyjnej wobec działań administratora danych i podmiotu przetwarzającego (oraz ich pracowników) sprawia, że zarówno zadania DPO, jak i sposób ich realizacji są ściśle powiązane nie tylko z obowiązkami administratorów danych lub podmiotów przetwarzających, ale też z nowym sposobem podejścia do ich realizacji. Na podstawie art. 24 RODO administratorzy i podmioty przetwarzające są zobowiązani uwzględniać: charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, i odpowiednio do nich – dobierać i wdrażać środki techniczne i organizacyjne, tak, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te powinny być w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Ponadto zarówno przy określaniu ilości zbieranych danych osobowych, jak i zakresu ich przetwarzania, okresu przechowywania, dostępności oraz sposobów przetwarzania konieczne jest stosowanie mechanizmów takich jak zapewnienie ochrony danych osobowych na etapie projektowania oraz domyślnej ochrony danych („privacy by design” oraz „privacy by default”), zarówno przed przystąpieniem do przetwarzania danych, jak i w czasie prowadzonego przetwarzania (art. 25 RODO).

Przepis dotyczący zadań inspektora ochrony danych (art. 39 ust. 2 RODO) wyraźnie wskazuje na konieczność dostosowania trybu i metod pracy do specyfiki przetwarzania danych oraz związanego z tym przetwarzaniem ryzyka. Inspektor ma wypełniać swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Chodzi tu o ogólną, zdroworozsądkową zasadę, którą DPO może odnieść do wielu aspektów swojej codziennej pracy. Wypełnianie zadań „z należytym uwzględnieniem ryzyka” wymaga od DPO ustalania priorytetów w swojej pracy i koncentrowania się na aspektach pociągających za sobą większe ryzyko.

Zdaniem Grupy Roboczej Art. 29, takie podejście powinno ułatwić DPO doradzenie administratorowi, m.in.:

  • które obszary powinny zostać poddane wewnętrznemu albo zewnętrznemu audytowi,
  • jakie szkolenia dla pracowników lub kierowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych należy przeprowadzić,
  • na które operacje przetwarzania należy przeznaczyć więcej czasu i zasobów.

DPO wykonując swoje zadania (art. 39 ust. 2), powinien zatem stosować rozwiązania dostosowane do potrzeb podmiotów, w których pełni swoją funkcję, a także cech konkretnego przetwarzania danych i związanego z tym przetwarzaniem ryzyka. Konieczność realizacji obowiązków w powyższy sposób w konsekwencji ma prowadzić do skuteczniejszej ochrony danych.

Zakres zadań inspektora ochrony danych zawiera art. 39 ust. 1 RODO. Wyliczenie zawarte w tym przepisie nie jest jednak katalogiem zamkniętym, ponieważ jeden z obowiązków inspektora ochrony danych można wywodzić też z art. 38 ust. 4 RODO (pełnienie roli punktu kontaktowego, dla osób, których dane dotyczą). W Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów danych osobowych do zadań DPO zaliczono również prowadzenie rejestru czynności i kategorii czynności, o których mowa w art. 30 RODO. Wobec powyższego zadania inspektora ochrony danych obejmować będą:

  1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  2. Monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
  3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35.
  4. Współpraca z organem nadzorczym.
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
  6. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
  7. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.