Szpital Praski | Zasady przyjmowania studentów kierunków medycznych na praktyki w Szpitalu Praskim
2408
post-template-default,single,single-post,postid-2408,single-format-standard,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Zasady przyjmowania studentów kierunków medycznych na praktyki w Szpitalu Praskim

Zasady przyjmowania studentów kierunków medycznych na praktyki w Szpitalu Praskim

Opublikowane przez Karolina Wyrwicz w Aktualności

W związku ze zbliżającym się czasem praktyk studenckich przypominamy obowiązujące w Szpitalu Praskim w tym zakresie zasady:

Zasady przyjmowania studentów kierunków medycznych na praktyki w Szpitalu Praskim

1. Szpital Praski przyjmuje na praktyki WYŁĄCZNIE studentów kierunków:

– lekarski

– pielęgniarski

– położniczy

– ratownictwo medyczne

– fizjoterapia

– dietetyka

– analityka laboratoryjna

Uczelni, które do dnia 31 marca 2023 roku podpisały w sprawie praktyk ze Szpitalem stosowne porozumienia/umowy

 

2. Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Szpitalu Praskim przekazują WYŁĄCZNIE drogą mailową (na adres: praktyki@szpitalpraski.pl):

– podanie o odbycie praktyk zawierające w szczególności:

– proponowany termin praktyk

– zakres praktyk (oddział, na którym miałyby się odbyć)

– zwrotny kontakt mailowy i telefoniczny

– skierowanie wystawione przez Uczelnię (z przywołaniem podpisanej przez Szpital umowy) podpisane przez osobę upoważnioną do jej reprezentowania (pdf)

 

3. Wnioski sporządzone w inny niż określony w pkt. 2 sposób lub złożone w innej formie nie będą procedowane i pozostaną bez odpowiedzi

 

4. Studenci nie kontaktują się we własnym zakresie z kierownikami jednostek organizacyjnych Szpitala ani nie uzgadniają z nimi terminów i miejsc praktyk.

 

5. Prawidłowo sporządzone wnioski będą bieżąco rozpatrywane (w kolejności zgłoszeń) aż do wyczerpania puli miejsc stworzonych dla praktyk w danej komórce organizacyjnej. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na praktyki, z powodu braku miejsc w preferowanym przez siebie terminie, otrzymają propozycję innego, możliwego ze strony Szpitala terminu przyjęcia do odbycia praktyki. Jeśli program praktyk będzie dawał taką możliwość alternatywna propozycja może dotyczyć także zmiany komórki organizacyjnej, w której odbędą się praktyki

 

6. Informacje o zakwalifikowaniu się na praktyki w oczekiwanym terminie i jednostce lub propozycję alternatywną Dział Kadr przekaże Zainteresowanemu Studentowi/Zainteresowanej Studentce nie później niż w 14 dniu roboczym od chwili wpłynięcia prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku (patrz pkt. 2)

 

7. Osoby zakwalifikowane do odbycia praktyk mają obowiązek stawić się w Dziale Kadr przed rozpoczęciem praktyk (w wyznaczonym przez Dział Kadr terminie) celem przedłożenia oryginałów wymaganych dokumentów oraz zapoznania się z obowiązującymi w Szpitalu Praskim procedurami. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku nie zostaną dopuszczone do praktyk.

 

8. Studenci odbywający praktyki w Szpitalu Praskim zobowiązani są do zabezpieczenia we własnym zakresie (w porozumieniu z kierującą Uczelnią) odpowiedniej dla miejsca odbywania praktyk odzieży ochronnej oraz czytelnych identyfikatorów zawierających co najmniej: imię i nazwisko, nazwę uczelni oraz czytelny napis: student/ka

30 lis 2023