Szpital Praski | PRASKI SZUKA PARTNERA – KONKURS
1669
post-template-default,single,single-post,postid-1669,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded

PRASKI SZUKA PARTNERA – KONKURS

PRASKI SZUKA PARTNERA – KONKURS

Opublikowane przez Administrator w Aktualności

Prezes Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. ogłasza konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”, cel szczegółowy 3 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego

OGŁASZAJĄCY NABÓR

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 67
03-401 Warszawa
mail: sekretariat@szpitalpraski.pl

I. OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

Prezes Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”, cel szczegółowy 3 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej.

II. CEL PARTNERSTWA

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja zadań związanych z informatyzacją publicznej służby zdrowia, w szczególności: wspólne przygotowanie wniosku o doifnansowanie projektu i monitoring rzeczowo-finansowy projektu oraz realizacja zadań w zakresie promocji projektu, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań.

III. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA

Realizacja projektu będzie związana z informatyzacją publicznej służby zdrowia, co pozwoli na zwiększenie dostępu do nowoczesnych rozwiązań związanych z obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi i zarządzaniem placówką, przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz automatyzacji procesów w zakresie skutecznego zarządzania bezpieczenstwem farmakoterapii, ograniczenia kosztów, poprawy alokacji środków i analizie danych uzyskiwanymi i wykorzystywanymi w procesie leczenia.

Projekt realizowany będzie przez Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lidera projektu z udziałem partnerów.

IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

 1. Podmiot nie zalicza się do jednostek sektora finansów publicznych.
 2. Jest podmiotem prowadzącym działalność naukową oraz dydaktyczną w dziedzinie pielęgniarstwa, medycyny lub farmacji.
 3. Lorem Ipsum

V. KRYTERIA WYBORU

 1. Kryteria formalne:

  a) Zgłoszenie konkursowe (dalej zwane „zgłoszeniem”) zostało złożone we wskazanym terminie.

  b) Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na wykonanie zadań w projekcie (Partner przedłożył oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych: ZUS, Urząd Skarbowy).

  c) Wraz ze zgłoszeniem złożono wszystkie wymagane dokumenty.

  d) Zgłoszenie jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera,

 2. Kryteria merytoryczne:

  a) Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa (max. 5 pkt).

  b) Potencjał techniczny, kadrowy i organizacyjny, pozwalający na realizację Projektu (Proszę opisać szczegółowo opisać ww. zasoby, które Partner zamierza zaangażować do realizacji zadań w projekcie z opisem posiadanych kwalifikacji oraz z podaniem ról/zadań jakie osoby będą pełniły w projekcie) (max. 10 pkt).

  c) Koncepcja udziału Partnera w projekcie (Proszę przedstawić szczegółowy opis działań proponowanych do realizacji w projekcie) (max. 10 pkt).

  d) Wkład własny potencjalnego Partnera w realizację projektu (Proszę opisać zasoby, jakie Partner zamierza wnieść do projektu) (max. 10 pkt).

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

 1. Odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Aktualny statut Partnera (jeżeli dotyczy).
 3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy).
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami konkursu i ich akceptacji (dostępne pod adresem internetowym: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-2-cyfryzacja-procesow-back-office-w-administracji-rzadowej/nabor-wnioskow-popc-2-2-9-nabor /Otworzy się w nowej karcie).
 5. Opis deklarowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby).
 6. Opis posiadanego potencjału kadrowo – organizacyjnego oraz technicznego, niezbędnego do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.
 7. Oświadczenie, iż profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
 8. Opis posiadanego doświadczenia w prowadzeniu edukacji personelu białego.
 9. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, którego termin na złożenie mija w dniu 2019-09-30, w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Partnera (w przypadku, gdy czynności, w tym np. podpisywanie oświadczeń, będą dokonywane przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji podmiotu wymagane jest pełnomocnictwo).

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego, w celu szczegółowym 3 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, należy złożyć w ciągu 21 dni od daty emisji ogłoszenia.

– w zamkniętych kopertach osobiście (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 67
03-401 Warszawa.
mail: sekretariat@szpitalpraski.pl

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu;
 2. Odwołania konkursu lub unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( https://www.szpitalpraski.pl/) w terminie 7 dni od upływu terminu składania zgłoszeń.

 

23 Sie 2019