Szpital Praski | Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej
52
page-template-default,page,page-id-52,page-child,parent-pageid-50,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej

Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej znajduje się w budynku „D” i czynna jest we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 19.00.

W tych samych godzinach czynna jest rejestracja telefoniczna dla Pacjentów zapisujących się na wizytę w ramach NFZ – tel. 225551185. (Sygnał oczekiwania na zgłoszenie nie oznacza, że nikt telefonu nie odbiera ale że równolegle trwa już rozmowa z innym Pacjentem).

Pacjent zapisując się na wizytę w Rejestracji Przychodni powinien mieć następujące dokumenty:

 • skierowanie (oryginał) do poradni specjalistycznej od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokument potwierdzający ubezpieczenie.

W przypadku braku ubezpieczenia pacjent ponosi koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Pacjent może zapisać się do lekarza specjalisty:

 • osobiście – wymagany oryginał skierowania,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej – wymagany oryginał skierowania,
 • telefonicznie, podając dane ze skierowania,
 • poprzez internet.

Skierowanie do Poradni Specjalistycznej wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarz specjalista. Honorujemy tylko skierowania wystawione przez lekarza, który ma podpisana umowę z NFZ lub jest zatrudniony w placówce medycznej, która ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (proszę sprawdzić czy na pieczątce nagłówkowej znajduje się numer zaczynający się od 07R).

Zgodnie z Art. 20 ust 2a) Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjent wpisany na listę oczekujących do świadczenia specjalistycznego udzielanego w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (AOS) ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy.

Pacjent może dostarczyć skierowanie:

 • osobiście,
 • przez osobę trzecią,
 • wysłać pocztą (dla skierowań przesłanych pocztą datą dostarczenia jest data stempla pocztowego.

Niedostarczenie oryginału skierowania do Naszej placówki w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją pacjenta z oczekiwania na świadczenie i skreśleniem z listy oczekujących.

W przypadku, gdy pacjent rezygnuje z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania może odebrać osobiście w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących poradni specjalistycznych:

 • ginekologii i położnictwa,
 • dla kombatantów.

Skierowanie do specjalisty nie jest wymagane od następujących pacjentów:

 • zarażonych wirusem HIV,
 • chorych na gruźlicę,
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych, . od cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

Warto sprawdzić czy skierowanie do poradni specjalistycznej otrzymane od lekarza  zawiera wszystkie wymagane przepisami informacje czyli:

 1. Dane identyfikujące podmiot wystawiający skierowanie:
  1. nazwę podmiotu,
  2. adres podmiotu, wraz z numerem telefonu,
  3. kod resortowy stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
  4. nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  5. nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy- w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
  6. numer REGON.
 2. Dane identyfikujące pacjenta:
  1. nazwisko i imię,
  2. PESEL,
 3. Rozpoznanie ustalone przez lekarza – według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.
 4. Cel porady.
 5. Inne informacje, w szczególności wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 6. Datę wystawienia skierowania.
 7. Dane identyfikujące lekarza wystawiającego skierowanie:
  1. nazwisko i imię,
  2. tytuł zawodowy,
  3. numer prawa wykonywania zawodu,
  4. podpis.

Jeśli stwierdzicie Państwo na swoim skierowaniu brak któregoś z wymienionych wyżej elementów zgłoście się powtórnie do lekarza kierującego celem uzupełnienia. Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Praskiego skierowania nie wolno poprawiać!

Podana w czasie zapisu godzina wizyty u lekarza specjalisty ma charakter orientacyjny. Proszę pamiętać, że każdy Pacjent wymaga od lekarza innego czasu poświęconego na badanie i rozmowę. Są także Pacjenci, którzy przyjęci muszą być poza kolejnością.

O ewentualnej zmianie terminu wizyty u lekarza specjalisty, pacjent informowany jest telefonicznie.

W dniu wyznaczonej wizyty pacjent powinien zgłosić się do Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej około 15 min przed planowaną wizytą celem zweryfikowania prawidłowości danych, aktualności upoważnień itp.

Zgodnie z komunikatem NFZ dotyczącym zasad udzielania świadczeń osobom uprzywilejowanym informujemy, że:

Od dnia 18 maja 2014 r. obowiązują następujące zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno one zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej kolejki oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż wciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia mają:

 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi.

Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz.371 z późn. zm.); Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Przepis ten nie dotyczy kolejki przed rejestracją, a jedynie uprawnia do zapisu poza kolejką oczekujących na konkretne świadczenia zdrowotne.